PRAVILNIK O PODELJEVANJU NAGRAD KRISTALNI MIKROFON IN PRIZNANJ ANE MLAKAR RADIJSKIM IN TELEVIZIJSKIM NAPOVEDOVALCEM

 

 1. člen

Nagrade in priznanja napovedovalcem podeljuje Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije (v nadaljevanju: Društvo). Nagrada za dolgoletne dosežke na področju napovedovanja se imenuje »kristalni mikrofon«, priznanje za obetavnega mladega napovedovalca pa se imenuje »priznanje Ane Mlakar«. Ta Pravilnik določa razpisne pogoje, postopek izbire kandidatov in izvedbo podelitve nagrad in priznanj.

 

 1. člen

V Pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

 

 1. člen

Društvo podeli nagrado kristalni mikrofon posamezniku za vrhunske napovedovalske, moderatorske in/ali voditeljske dosežke v daljšem obdobju poklicnega delovanja na ozemlju Republike Slovenije, v zamejstvu ali v tujini v slovenskem jeziku ali v jeziku narodnostnih manjšin v Republiki Sloveniji (italijanskem, madžarskem jeziku). Društvo lahko v okviru enega razpisa podeli do dve nagradi kristalni mikrofon. Posameznik nagrado kristalni mikrofon praviloma prejme le enkrat.

 

 1. člen

Društvo podeli priznanje Ane Mlakar obetavnemu mlademu napovedovalcu, ki ima vsaj dve leti napovedovalskih izkušenj in ni starejši od 35 let. Društvo lahko v okviru enega razpisa podeli do dve priznanji Ane Mlakar.

 

 1. člen

Društvo nagrade in priznanja podeljuje trienalno, praviloma 7. novembra, na dan ustanovitve Društva. Podelitev poteka javno in na primeren slovesen način. Nagrade in priznanja praviloma podeli predsednik Društva, utemelji pa predsednik Komisije.

 

 1. člen

Izvršni odbor Društva za izvedbo podelitve nagrad kristalni mikrofon in priznanj Ane Mlakar imenuje Organizacijski odbor, ki ima vsaj tri člane. Če Organizacijskega odbora ne imenuje, mora naloge Organizacijskega odbora opraviti Izvršni odbor Društva.

 

 1. člen

Organizacijski odbor organizira slovesno podelitev nagrad in priznanj, zbiranje predlogov prejemnikov nagrad in priznanj, delo Komisije in skrbi za izvajanje vseh drugih v tem Pravilniku navedenih nalog.

Če je mogoče, Organizacijski odbor organizira radijski in/ali televizijski in/ali medmrežni prenos ter snemanje podelitve. Poskrbeti mora za obveščanje javnosti o podelitvi in za primerno poročanje medijev s podelitve.

 

 1. člen

Organizacijski odbor najmanj dva meseca pred podelitvijo nagrad in priznanj na društveni spletni strani objavi javni razpis za podajo predlogov prejemnikov in tako naslovi zainteresirano javnost. Vse člane Društva o tem obvesti z običajno in/ali elektronsko pošto. Javni razpis za zbiranje predlogov lahko Organizacijski odbor objavi tudi v drugih javnih občilih in na druge načine.

Predloge prejemnikov nagrad in priznanj lahko podajo ustanove ali posamezniki.

Zbiranje predlogov se zaključi en mesec pred podelitvijo.

 

 1. člen

Predlog za nagrado/priznanje mora vsebovati:

– ime in priimek kandidata;

– navedbo nagrade/priznanja, za katero/katerega je kandidat predlagan;

– kratek opis kandidatovih napovedovalskih in drugih relevantnih dosežkov;

– utemeljitev kandidatovih dosežkov;

– kakovostne posnetke kandidatove interpretacije zahtevnejših besedil (kulturno-umetniška, leposlovna, dokumentarna, prirodoslovna ipd.) v dolžini 5–10 minut in/ali kandidatovega vodenja živega programa, kontaktnih oddaj, intervjujev ipd. v dolžini 5–10 minut in/ali posnetke kandidatovega branja informativnih oddaj v dolžini 3–5 minut; posnetke slabe kakovosti lahko Komisija tudi zavrne;

– ime in priimek ali naziv ter kontaktne podatke predlagatelja.

Predloge sproti zbira in njihovo popolnost preverja Organizacijski odbor. Če predlog ni popoln, lahko Organizacijski odbor predlagatelja pozove k dopolnitvi.

Predlagatelja lahko k dopolnitvi ali razširitvi predloga pozove tudi Komisija v času, ko je zbiranje predlogov že končano.

 

 1. člen

O prejemnikih nagrad in priznanj odloča Komisija za podelitev nagrad kristalni mikrofon in priznanj Ane Mlakar (v nadaljevanju: Komisija). Komisijo sestavljajo do štirje člani, ki so uveljavljeni strokovnjaki na področju napovedovanja, moderiranja, javnega nastopanja, kulture govorjenega jezika, slovenskega jezika, fonetike, odrskega govora ipd. Vsaj en član Komisije mora biti član Društva.

Člane Komisije imenuje Organizacijski odbor najkasneje dva meseca pred podelitvijo. Člani Komisije med sabo izvolijo svojega predsednika. Organizacijski odbor Komisiji omogoči primerne razmere za delo in njeno delo koordinira. Če Komisije ne imenuje, mora naloge Komisije opraviti Izvršni odbor Društva.

Član Komisije ne sme biti med predlaganimi kandidati za nagrado.

Komisija je imenovana enkratno, za eno podelitev nagrad.

 

 1. člen

Komisija izbira prejemnike nagrad in priznanj med predlogi, ki so jih podali člani Društva in zainteresirana javnost.

Komisija lahko predlagatelje in/ali Organizacijski odbor prosi za širši vpogled v delo kandidata, predlaganega za nagrado/priznanje. Predlagatelj oziroma Organizacijski odbor mora to Komisiji omogočiti po svojih zmožnostih.

Komisija sprejme odločitve na osnovi strokovnih mnenj. Če je mogoče, odloči s konsenzom. Če konsenza v Komisiji ni, lahko ta odločitev sprejme tudi z glasovanjem, v katerem so glasovi članov Komisije enakovredni. Pri delu Komisija upošteva ta Pravilnik, pravila Društva in druge veljavne akte.

Odločanje Komisije je avtonomno. Odločitev Komisije je dokončna. O poteku odločanja in sprejetih odločitvah Komisija napiše zapisnik. Komisija napiše obrazložitve podeljenih nagrad in priznanj.

 

 1. člen

Sredstva za podelitev nagrad in priznanj zagotavlja Društvo iz svojih virov ter s pomočjo donatorjev in pokroviteljev. Za finančno izvedbo podelitve skrbi Organizacijski odbor, nadzoruje pa jo Izvršni odbor Društva.

 

 1. člen

Ta Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga potrdi Občni zbor Društva.

 

 

Ljubljana, 29. 8. 2023

 

Facebook