Člane Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije združuje zavezanost najvišji vrednoti – negovanju vrhunske ravni slovenskega govorjenega jezika.

PRAVILNIK O PODELJEVANJU NAGRAD »KRISTALNI MIKROFON« in »PRIZNANJE ANE MLAKAR« RADIJSKIM IN TELEVIZIJSKIM NAPOVEDOVALCEM

1. člen

Nagrade napovedovalcem podeljuje Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije (Društvo). Nagrada za dolgoletne dosežke na področju napovedovanja se imenuje »KRISTALNI MIKROFON«, nagrada za obetavnega mladega napovedovalca pa se imenuje »PRIZNANJE ANE MLAKAR«.

2. člen

Društvo podeljuje »Kristalni mikrofon« posamezniku za vrhunske napovedovalske, moderatorske in/ali voditeljske dosežke v daljšem obdobju poklicnega delovanja na ozemlju Republike Slovenije, v zamejstvu ali v tujini v slovenskem jeziku ali v jeziku narodnostnih manjšin v Republiki Sloveniji (italijanski, madžarski). Društvo praviloma podeli dve nagradi »Kristalni mikrofon« hkrati. Posameznik nagrado »Kristalni mikrofon« praviloma prejme le enkrat.

3. člen

Društvo podeljuje »Priznanje Ane Mlakar« obetavnemu mlademu napovedovalcu, ki ima vsaj dve leti napovedovalskih izkušenj in ni starejši od 35 let. Društvo lahko podeli največ dve nagradi »Priznanje Ane Mlakar« hkrati.

4. člen

Društvo nagrade podeljuje bienalno, vsako neparno leto 7. novembra, na dan ustanovitve Društva. Podelitev poteka javno na primeren slovesen način. Nagrade podeli predsednik Društva, utemelji pa predsednik Žirije.

5. člen

Izvršni odbor Društva za izvedbo podelitve nagrad »Kristalni mikrofon« in »Priznanje Ane Mlakar« imenuje Organizacijski odbor podelitve, ki ima vsaj tri člane. Če Organizacijskega odbora ne imenuje, mora naloge Organizacijskega odbora opraviti Izvršni odbor Društva.

6. člen

Organizacijski odbor organizira slovesno podelitev nagrad, zbiranje predlogov za nagrajence, delo Žirije in skrbi za izvajanje vseh drugih v tem pravilniku navedenih nalog.

Če je mogoče, Organizacijski odbor organizira radijski in/ali televizijski in/ali medmrežni prenos ter snemanje podelitve. Poskrbeti mora za obveščanje javnosti o podelitvi in za primerno poročanje medijev s podelitve.

7. člen

Organizaciski odbor šest mesecev pred podelitvijo nagrad na spletni strani Društva objavi vabilo zainteresirani javnosti, naj predlaga kandidate za nagrade. Vse člane Društva o tem obvesti z običajno in/ali z elektronsko pošto. Vabilo k zbiranju predlogov lahko Organizacijski odbor objavi tudi v drugih javnih občilih in na druge načine.

Predloge za nagrade lahko podajo ustanove ali posamezniki.

Zbiranje predlogov se zaključi en mesec pred podelitvijo.

8. člen

Predlog za nagrado mora vsebovati:

– ime in priimek kandidata

– naziv nagrade, za katero je kandidat predlagan

– kratek oris kandidata

– utemeljitev kandidatovih dosežkov

– zvočnie zapise kandidatove interpretacije zahtevnejših besedil (kulturno-imetniška, leposlovna, dokumentarna, prirodoslovna in podobno) v dolžini 5-10 minut in/ali kandidatovega vodenja živega programa, kontaktnih oddaj, intervjujev in podobno v dolžini 5-10 minut in/ali zvočni zapis kandidatovega branja informativnih oddaj v dolžini 3-5 minut

– ime in priimek ali naziv ter kontaktni podatki predlagatelja

Predloge zbira in njihovo popolnost preverja Organizacijski odbor sproti. Če predlog ni popoln, lahko Organizacijski odbor predlagatelja pozove k dopolnitvi.

Predlagatelja lahko k dopolnitvi ali razširitvi predloga pozove tudi Žirija v času, ko je zbiranje predlogov že končano.

9. člen

O prejemnikih nagrad odloča Žirija za podeljevanje nagrad »Kristalni mikrofon« in »Priznanje Ane Mlakar« (Žirija). Žirijo sestavljajo trije člani, ki so uveljaveljeni strokovnjaki na področju napovedovanja, moderiranja, javnega nastopanja, kulture govorjenega jezika, slovenskega jezika, fonetike, odrskega govora in podobno. Vsaj en član Žirije mora biti član Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije.

Člane Žirije imenuje Organizacijski odbor najkasneje dva meseca pred podelitvijo. Organizacijski odbor med člani Žirije imenuje predsednika Žirije. Organizacijski odbor Žiriji omogoči primerne razmere za delo in njeno delo koordinira. Če Žirije ne imenuje, mora naloge Žirije opraviti Izvršni odbor Društva.

Član Žirije ne sme biti med predlaganimi kandidati za nagrado.

Žirija je imenovana enkratno, za eno podelitev nagrad.

10. člen

Žirija izbira nagrajence med predlogi, ki so jih podali člani Društva in zainteresirana javnost.

Žirija lahko predlagatelje in/ali Organizacijski odbor prosi za širši vpogled v delo kandidata za nagrado. Predlagatelj oziroma Organizacijski odbor mora to Žiriji omogočiti po svojih zmožnostih.

Žirija sprejme odločitve na osnovi strokovnih mnenj. Če je možno, odloči s konsenzom. Če konsenza v Žiriji ni, lahko odločitev sprejme tudi z glasovanjem, v katerem so glasovi članov Žirije enakovredni. Pri delu Žirija upošteva ta pravilnik, Pravila Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije in druge veljavne akte.

Odločanje Žirije je avtonomno. Odločitev Žirije je dokončna. O poteku odločanja in sprejetih odločitvah Žirija napiše zapisnik. Žirija napiše obrazložitve podeljenih nagrad.

11. člen

Sredstva za podelitev zagotavlja Društvo iz svojih virov ter s pomočjo donatorjev in pokroviteljev. Za finančno izvedbo podelitve skrbi Organizacijski odbor, nadzoruje pa jo Izvršni odbor Društva.

12. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga potrdi Občni zbor Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije.

Ljubljana, 3.3.2011

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Facebook