Pravilnik o podelitvi nagrad napovedovalcem

 

 

1. člen

 

Nagradi Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev se imenujeta “Kristalni mikrofon”. Po tem pravilniku se vsako leto za posamezno kategorijo podelita dve nagradi.

 

2. člen

Nagrada Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev “Kristalni mikrofon” se podeljujeta posamezniku za vrhunske umetniške (napovedovalske in voditeljske) dosežke s katerimi je bil poudarjen poklic napovedovalca in vrhunskega interpreta slovenskih (italijanskih in madžarskih) besedil. Posameznik lahko nagrado prejme praviloma le enkrat. 

3. člen

Nagradi “Kristalni mikrofon” se slovesno podelita 7. novembra (začetek dela društva). Nagrado podeli predsednik društva, utemelji pa predsednik žirije, ki je odločala o nagrajencih.

 

4. člen

O prejemnikih nagrad Društva radijskih in televizijskih napovedovalcev odloča Žirija za podelitev nagrad “Kristalni mikrofon” (v nadaljnjem besedilu žirija). Žirijo sestavljajo predsednik in 2 člana, ki jih imenuje Izvršni odbor društva. Predsednik in člana so uveljavljeni strokovnjaki za kulturo govora. Mandat predsednika in članov žirije je dve leti. Delo žirije je javno.

 

5. člen

Žirija sprejema odločitve na osnovi strokovnih mnenj, podrobnejše delo pa se uredi s poslovnikom, ki ga oblikujejo člani društva na svojem občnem zboru. Odločitve žirije so dokončne.

6. člen

Nagradi “Kristalni mikrofon” se podeljujeta na osnovi internega razpisa. Interni razpis mora biti objavljen dva meseca pred predvideno podelitvijo. Za nagrado se lahko potegujejo člani društva, interni razpis pa določa pogoje pod katerimi se je moč prijaviti na razpis.

 

7. člen

Sredstva za podelitev “Kristalnega mikrofona” se zagotovijo iz sredstev Društva radijskih in televizijskih napovedovalcev ali iz sredstev pokroviteljev. 
Prejemnika prejmeta nagrado izdelan “Kristalni mikrofon”.

 

8. člen

Pravilnik prične veljati z dnem, ko ga potrdi občni zbor Društva radijskih in televizijskih napovedovalcev.

 

Datum: 15. 12. 2000

 

Predsednik društva 
Dušan Tomažič

Na podlagi 37. člena Pravil Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije, z dne 29. 3. 2001, so člani društva na zboru članov, dne 27. 9. 2007 sprejeli sklep, s katerim začnejo 27. 9. 2007 veljati nova pravila Društva.

P R A V I L A


Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije (v nadaljevanju besedila Društvo) je strokovno združenje napovedovalcev, katerih temeljna dejavnost je opravljanje napovedovalskega poklica, ki je povezan z ustanovami kot sta radio, televizija in druge.
Društvo je pravni naslednik Društva radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije, ustanovljenega 21. 4. 1987 in registriranega pri Republiškem sekretariatu za notranje zadeve Ljubljana, pod
številko 16/4-S-024/9-87.

2. člen

Društvo deluje na območju Republike Slovenije.
Ime društva: DRUŠTVO POKLICNIH RADIJSKIH IN TELEVIZIJSKIH
NAPOVEDOVALCEV SLOVENIJE
Skrajšano ime društva: DRUŠTVO NAPOVEDOVALCEV SLOVENIJE
Sedež društva: Ljubljana, Tavčarjeva 17

3. člen

Društvo je oseba zasebnega prava.

4. člen

Pečat Društva je okrogle oblike. Na njem je vtisnjeno besedilo: DRUŠTVO NAPOVEDOVALCEV SLOVENIJE. Sredi pečata je podoba mikrofona, ki je znak društva.

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

5. člen

1. negovanje slovenskega govornega jezika;
2. prizadevanje za jezikovnim normam ustrezno, vrhunsko
interpretacijo besedil;
3. spodbujanje sodelovanja med radijskimi in televizijskimi programi;
4. nenehno prizadevanje, da bo uresničevanje odgovornih nalog pri
napovedovalskem delu čim bolj tvorno in uspešno;
5. trud za zviševanje strokovne ravni poklicnih napovedovalcev,
medsebojna izmenjava izkušenj in nudenje pomoči članom;
6. sodelovanje z ustreznimi strokovnimi službami in institucijami,
ki se ukvarjajo z izobraževanjem poklicnih napovedovalcev oziroma
z raziskovanjem, normiranjem in/ali uresničevanjem govorne
podobe slovenskega jezika;
7. ščitenje interesov poklicnih napovedovalcev v razmerju do
izdajateljev radijskih in televizijskih programov.

8. sodelovanje z ustreznimi ustanovami, ki pripravljajo javne prireditve in s tem

širjenje in uveljavljanje pravilnega govora;
9. sodelovanje s sindikalnimi organizacijami v zvezi s statusom
napovedovalcev in njihovimi pravicami ter obveznostmi iz delovnih razmerij;
10. mednarodno sodelovanje s sorodnimi društvi, združenji in drugimi organizacijami.


III. ČLANSTVO

6. člen

Društvo ima redne in častne člane. Članstvo v Društvu je prostovoljno. Člani Društva plačujejo mesečno članarino, katere višino določi občni zbor. Častni člani in upokojeni redni člani članarine ne plačujejo.

7. člen

Redni član Društva lahko postane vsak, ki se poklicno ukvarja z napovedovalstvom na območju Republike Slovenije.


8. člen

Poklicno se z napovedovalstvom v skladu s temi Pravili ukvarja napovedovalec, ki izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:

1. predloži certifikat o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji za opravljanje poklica radijskega napovedovalca/moderatorja;

2. ima opravljen tečaj govornega usposabljanja za poklicne napovedovalce v Centru za kulturo govora pri Radiu Slovenija in predloži potrdilo o uspešno opravljeni končni avdiciji za samostojno delo pred mikrofonom;

3. je najmanj leto dni zaposlen pri izdajatelju radijskega ali televizijskega programa oziroma ima najmanj leto dni sklenjeno pogodbeno razmerje.

9. člen

Pod enakimi pogoji lahko postane redni član Društva napovedovalec, ki

opravlja svoje delo pretežno v slovenskem jeziku na območju zunaj Republike Slovenije

pripadnik madžarske ali italijanske samoupravne narodne skupnosti, ki živi na območju Republike Slovenije in delo opravlja v svojem jeziku.

10. člen

Častni člani Društva so lahko posamezniki ali institucije, ki imajo zasluge pri izboljševanju govorne in pisne podobe slovenskega knjižnega jezika, pa tudi posamezniki in institucije, ki so s svojim delom prispevali k razvoju in uveljavitvi tako napovedovalskega poklica kot tudi samega Društva.
Častne člane Društva lahko predlaga kateri koli redni član, o njihovem sprejemu pa odloča zbor članov in članic z večino glasov vseh članov.


11. člen

Članstvo v Društvu preneha:
1. s prostovoljnim izstopom;
2. z izključitvijo, če je dejavnost člana v nasprotju s pravili Društva.

12. člen

Odločitev o izključitvi sprejme častno razsodišče, o čemer izda sklep. Proti tej odločitvi se izključeni član lahko v petnajstih dneh od izdaje sklepa pritoži zboru članov in članic, čigar odločitev je dokončna.

13. člen

Društvo radijskih in televizijskih napovedovalcev vsako drugo leto podeljuje nagradi “Kristalni mikrofon” posameznici in posamezniku za vrhunske (napovedovalske in voditeljske) dosežke ter nagrado za nadarjenega mladega napovedovalca/napovedovalko “Nagrado Ane Mlakar”. Nagrade se podeljujejo 7. novembra, pravila podelitve pa so urejena s posebnim pravilnikom.

IV. ORGANI DRUŠTVA

14. člen

Organi Društva so:
1. zbor članov in članic
2. izvršni odbor
3. častno razsodišče

15. člen

Delo organov Društva je javno.

16. člen

Zbor članov in članic je najvišji organ Društva. Sestavljajo ga vsi redni člani Društva.

17. člen

Sklic zbora članov in članic je reden ali izreden. Redni zbor članov in članic je vsako leto, izredni pa se sklicuje po potrebi. Izredni zbor članov in članic skliče izvršni odbor na lastno pobudo ali pa na zahtevo tretjine članov Društva. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov in članic v petnajstih dneh po prejemu zahtevka. Gradivo, ki obsega vabilo z dnevnim redom in poročilo o dejavnosti Društva, mora biti vabljenim na zbor članov in članic dostavljeno vsaj deset dni pred datumom sklica zbora članov in članic.


18. člen

Zbor članov in članic je sklepčen, če je v času sklica navzočih več kot polovica članov Društva. Če v času sklica ni navzočih več kot polovica članov, se začetek zbora odloži za 30 minut, nato pa zbor veljavno sklepa, če je navzočih vsaj tretjina članov. Če pa po 30 minutnem odlogu začetka zbora ni navzoča vsaj tretjina članov, se zbor odloži. Izvršni odbor je dolžan objaviti nov sklic zbora članov in članic, ne prej kot petnajst dni po neuspelem sklicu, a najkasneje šestdeset dni po njem. Zbor sprejema sklepa z večino glasov navzočih članov Društva. Glasovanje je javno, razen če zbor članov in članic ne določi drugače.


19. člen

ZBOR:
1. sklepa o dnevnem redu in voli delovne organe zbora članov in članic
2. obravnava poročilo in smernice o delu Društva
3. sprejema stališča in sklepe
4. sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila in druge akte
5. sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun

6. sprejema častne člane Društva
7. določa višino članarine
8. voli predsednika, tajnika in blagajnika Društva ter štiri člane
izvršnega odbora
9. voli predsednika in člane častnega razsodišča
10. odloča o pritožbah izključenih članov
11. sklepa o prenehanju delovanja Društva.

20. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ društva in opravlja naloge, ki mu jih naloži zbor članov in članic oziroma opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve.
Izvršni odbor šteje sedem članov. Sestavljajo ga predsednik, tajnik in blagajnik Društva ter štirje člani.
Člani izvršnega odbora izmed sebe izvolijo podpredsednika.

Mandat izvršnega odbora traja dve leti. Isti člani so lahko izvoljeni v izvršni odbor največ dvakrat zapored. Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov, sklepe pa sprejema z večino navzočih članov.

21. člen

Izvršni odbor:

1. uresničuje stališča in sklepe zbora članov;

2. spremlja, usmerja in koordinira delo Društva;

3. sklepa o sprejemu rednih članov v Društvo;

4. ustanavlja komisije, imenuje njihove člane in določa naloge;

5. upravlja s premoženjem Društva;

6. sklicuje občne zbore in članske sestanke;

22. člen

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, za svoje delo pa odgovarja zboru članov in čanic.

23. člen

Častno razsodišče ima predsednika in štiri člane. Mandat traja dve leti. Razsodišče je sklepčno, če so navzoči vsaj trije člani razsodišča.
Častno razsodišče ugotavlja obseg kršitve in izreka ukrepe v skladu s posebnim pravilnikom.


24. člen

Predsednik Društva:
1. predstavlja in zastopa Društvo;
2. sklicuje in vodi seje izvršnega odbora;
3. skrbi za uresničevanje načrtov, sklepov in stališč zbora članov;
4. je za svoje delo odgovoren zboru članov;
5. je odgovoren za javnost in zakonitost dela Društva.

25. člen

Podpredsednik Društva nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti, sicer pa opravlja naloge, ki jih določi izvršni odbor.

26. člen

Tajnik Društva organizira delo v Društvu ter skrbi za uresničevanje sklepov organov Društva in pripravo gradiva za vse organe Društva.

27. člen

Blagajnik Društva opravlja finančno in materialno poslovanje ter pobira članarino.

28. člen

Za svoje delo so predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik Društva odgovorni zboru članov.

29. člen

Pravice in dolžnosti rednih članov Društva:
1. voliti organe Društva in biti izvoljen;
2. sodelovati pri delu Društva in njegovih organov;
3. dobiti strokovno pomoč Društva;
4. zahtevati pomoč in zaščito Društva pri urejanju delovnih razmer in
delovnih razmerij;
5. v praksi uresničevati cilje, naloge in tudi neposredne sklepe Društva;
6. redno plačevati članarino.

V. ZASTOPANJE DRUŠTVA

30. člen

Društvo predstavlja in zastopa predsednik (oziroma podpredsednik, ko ga nadomešča), v posebnih primerih pa član, katerega pooblastita predsednik Društva ali zbor članov.

VI. FINANCIRANJE DRUŠTVA IN NAČIN NADZORSTVA NAD RAZPOLAGANJEM
S FINANČNIMI SREDSTVI

31. člen

Prihodki Društva so:
1. dotacije;
2. članarina;
3. javna sredstva;
4. prihodki, pridobljeni z delom Društva (prireditve…);
5. druga sredstva.

32. člen

Premoženje Društva so premičnine in nepremičnine.

33. člen

Materialno-finančno poslovanje Društva se vodi v skladu z veljavnimi predpisi in Pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik Društva in člani, ki jih je pooblastil izvršni odbor.
Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva enkrat na leto opravi zbor članov in članic.
Društvo ima odprt žiro račun pri banki.


VII. NAČIN PRENEHANJA DELOVANJA DRUŠTVA

34. člen

Društvo preneha delovati,
1. če tako sklene zbor članov in članic z dvotretinjsko večino;
2. če zbor članov in čanic več kot dve leti ni sklepčen;
3. če prenehajo pogoji za obstoj Društva po samem zakonu.

35. člen

Če Društvo preneha delovati, pripadejo njegova sredstva sorodnemu društvu. Morebitna proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

VIII. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA DRUŠTVA


36. člen

Društvo zagotavlja javnost dela tako, da o tem obvešča zainteresirano javnost oziroma z občasnim objavljanjem informacij v medijih.
Občni zbor lahko določi tajnost določenih dokumentov Društva, kadar to ni v nasprotju z zakonom.


IX. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL

37. člen

Ta pravila lahko spremeni ali dopolni zbor članov in članic z večino glasov vseh rednih članov Društva.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati pravila Društva radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije, pravila, ki jih je občni zbor Društva radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije sprejel dne 21. 4. 1987 in tista, ki jih je sprejel 29. 3. 2001.

39. člen

Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju iz 32. člena mora biti sprejet v šestih mesecih od dneva uveljavitve teh pravil.


40. člen

Pravilnik o delovanju častnega razsodišča iz 22. člena mora biti sprejet v enem letu od uveljavitve teh pravil.


41. člen

Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme zbor članov z dvema tretjinama glasov vseh rednih članov Društva.


Ljubljana, 27. 9. 2007

Predsednica delovnega predsedstva
Ida Baš

Podelitev prvega Kristalnega mikrofona


Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije je 7. novembra 2001 prvič podelilo nagrado KRISTALNI MIKROFON – profesionalnemu napovedovalcu in napovedovalki. Prireditev s svečano podelitvijo je potekala v studiu 14 Radia Slovenija ob 20. uri z neposrednim prenosom na 1. programu Radia Slovenija ter na Radiu Maribor in Radiu Koper-Capodistria.

Predloge je do 30. septembra 2001 zbirala komisija v sestavi: Renato Horvat, Mariella Zanco in Ida Baš, člani žirija (dr. Matjaž Kmecl, dr. Zinka Zorko in Blaž Blatnik) so odločila o dveh nagrajencih.

Za izjemne dosežke na področju napovedovalskega dela sta Kristalni mikrofon 2001 sprejela Maja Moll in Janko Ropret.

Podelitev drugega Kristalnega mikrofona


Organizator podelitve je bilo Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije v sodelovanju z Radiom Slovenija. Prireditev s svečano podelitvijo je potekala 7. novembra 2003 v studiu 14 Radia Slovenija s prenosom na 1. programu Radia Slovenija ter na Radiu Maribor in Radiu Koper-Capodistria.

Izvršni odbor Društva je podelil dve nagradi za življenjsko delo; Kristalni mikrofon sta prejeli Nataša Dolenc in Marija Rosa Lojk Francesconi z italijanskega govornega področja Radia Koper Capodistria.

 

Podelitev tretjega Kristalnega mikrofona


Društvo napovedovalcev Slovenije je na začetku novembra pripravilo bienalno podelitev kristalnega mikrofona za priznano delo napovedovalcev in letos prvič tudi nagrado Ane Mlakar, za še posebej opazne dosežke v okviru napovedovalskega poklica. Prireditev s svečano podelitvijo je potekala 7. novembra 2005 v studiu 14 Radia Slovenija s prenosom na 1. programu Radia Slovenija ter na Radiu Maribor in Radiu Koper-Capodistria.

Za izjemne dosežke na področju napovedovalskega dela sta Kristalni mikrofon 2005 prejela Ljudmila Strgar in Slavko Kastelic. Nagrado Ane Mlakar pa je prejela Maja Šumej.

Ljudmila Strgar

Dobitnica letošnje nagrade  Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev za življenjsko delo je Ljudmila Strgar .

L-Strgar

 

Ne vemo, kaj jo je zvabilo z rodne Štajerske. Z osnovne šole v  Pregari jo je, mlado učiteljico,  pred mikrofon  povabil Jože Lavrenčič. Po prvih  preizkušnjah, izobraževanju in zavzetem delu (  spikerji v Kopru so se takrat  veščine govora učili kar s šolskega  posnetka Ane Mlakar), je postala napovedovalka v slovenskem programu Radia Koper. In tu ostala –  uradno okroglih 33 let, poslušalci Radiu Koper  pa jo v nedeljskih čestitkah  in oddajah za rojake v zamejstvu poslušajo še danes. Njen razpoznaven žametni alt  je bil vrsto let sinonim za žlahtno slovensko besedo po vsej Primorski, njena pretanjena in premišljena interpretacija pa je oživila in osmislila vsako, včasih še tako suhoparno besedilo. Predvsem pa Ljudmila nikoli ni nehala biti učiteljica. Na osnovnošolce v Pregari je morebiti kmalu pozabila, zato pa je bila dobra mentorica  prav vsem, ki so se na Radiu Koper učili veščine govora in nastopanja pred mikrofonom. Potrpežljiva , vztrajna, natančna in  nepopustljiva je vsem vcepila odgovornost do poslušalcev in do lepe slovenske besede. Čeprav vzgojena v strogih spikerskih časih, se je že zgodaj znala  preleviti tudi v iznajdlijivo in sproščeno voditeljico, tako v nočnem kot v kontaktnem programu.

Leta 1998 so jo primorski poslušalci nagradili z viktorjem  za življenjsko delo, kolegi napovedovalci pa ji letos namenjamo kristalni mikrofon.

Janja Lešnik, Koper 27.10 2005

 

 

Slavko Kastelic

Zgodi se, da v izgovorjeni besedi zavzveni nekaj, zaradi česar se ustaviš in prisluhneš. Nekaj iz človekove notranjosti naenkrat vstopi v prostor in ga oživi.

S-Kastelic

 

Takšen učinek ima govor Slavka Kastelica. Vsaka beseda je izgovorjena z užitkom, kot bi okušal slasten grižljaj nove jedi. In ta aroma, ta živi sok, ta eros v hipu preskoči na poslušalca in ga prevzame, vzbudi mu tek po življenju. Njegov glas na novo odkriva naš pisani in vznemirljivi svet, te draží v vsakdanjih stvareh, ki se zde sicer tako banalne! Daleč od rutine, nekonvecionalen, je vedno odprt za vse novo, kar prinaša življenje!

V mikrofon je prvič spregovoril februarja leta 1968. 15 let je bil voditelj TV Dnevnika in TV Obzornika. Tisti starejši se iz teh oddaj spominjamo njegovega obraza še v črnobeli tehniki in vemo, da so te televizijske oddaje ustvarjali še v petem nadstropju današnje radijske stavbe. In ko so se preselili v novo stavbo današnje TV Slovenija, je Slavko z ekranov nastopal pred slovensko publiko že v barvah. Več let je povezoval program Mednarodnega jazz festivala v ljubljanskih Križankah, v Cankarjevem domu pa je dvakrat vodil festival Slovenska popevka. Najbogatejši pa je bil brez dvoma njegov radijski opus. Na RSLO je  dolga leta spremljal dogajanja na glasbeni sceni v oddajah Stop pops, Melodije po  pošti, Rock selekcija, Torkov glasbeni magazin, predvsem pa v osrednji radijski glasbeni oddaji Popularnih dvajset. Znal je biti sproščen, dinamičen in barvit, po drugi strani pa je v rednih informativnih in drugih oddajah zahtevnejših vsebin izražal poglobljeno razumevanje stvari in ga z vso resnostjo prenašal na poslušalce. Prav v tem duhu je v zadnjih letih prepričljivo zaznamoval tudi oddaje na programu Ars.

Slavko, radi te imamo in naj ti povem še to: kristalni mikrofon gre v prave roke.

                                                                                                                                  Avtorica: Nadja Jarc

 

 

Maja Šumej

Če Simonin glas spominja na temno svilen žamet, Jasnin na srebrno tkivo mesečine, ima blaga melodija glasu Maje Šumej to lastnost, da ublaži kruto resničnost, ki prek medijev vsak dan tako agresivno vstopa v naš osebni svet. Kot bi nam hotela sporočiti, naj vsega, kar se dogaja, ne jemljemo preveč zares, naj tako kot ona zavzamemo zmerno distanco…

 

M-Sumej

 

V oddajah, ki niso informativne narave, pa njen elegantni slog govora spominja na nekaj lepega, dalnjega…Ko jo človek posluša, zahrepeni po lepoti in resnici, po vrednotah, ki se izgubljajo, po popolnejšem svetu. Navzoča je v etru in na TV ekranu. Vselej se zna vživeti v zapisano in temu dodati še svojo, vedno k pozitivnemu usmerjeno razsežnost. V devetih letih si je za mikrofonom nabrala že kar nekaj delovnih izkušenj, a glavni izzivi so vendarle še pred njo. Verjamem, da se bodo njene kvalitete samo še medile!

Ob kristalnem mikrofonu …

                                                                                                                                  Avtorica: Nadja Jarc

Facebook