Na podlagi 37. člena Pravil Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije, z dne 29. 3. 2001, so člani društva na zboru članov, dne 27. 9. 2007 sprejeli sklep, s katerim začnejo 27. 9. 2007 veljati nova pravila Društva.

P R A V I L A


Društva poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo poklicnih radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije (v nadaljevanju besedila Društvo) je strokovno združenje napovedovalcev, katerih temeljna dejavnost je opravljanje napovedovalskega poklica, ki je povezan z ustanovami kot sta radio, televizija in druge.
Društvo je pravni naslednik Društva radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije, ustanovljenega 21. 4. 1987 in registriranega pri Republiškem sekretariatu za notranje zadeve Ljubljana, pod
številko 16/4-S-024/9-87.

2. člen

Društvo deluje na območju Republike Slovenije.
Ime društva: DRUŠTVO POKLICNIH RADIJSKIH IN TELEVIZIJSKIH
NAPOVEDOVALCEV SLOVENIJE
Skrajšano ime društva: DRUŠTVO NAPOVEDOVALCEV SLOVENIJE
Sedež društva: Ljubljana, Tavčarjeva 17

3. člen

Društvo je oseba zasebnega prava.

4. člen

Pečat Društva je okrogle oblike. Na njem je vtisnjeno besedilo: DRUŠTVO NAPOVEDOVALCEV SLOVENIJE. Sredi pečata je podoba mikrofona, ki je znak društva.

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

5. člen

1. negovanje slovenskega govornega jezika;
2. prizadevanje za jezikovnim normam ustrezno, vrhunsko
interpretacijo besedil;
3. spodbujanje sodelovanja med radijskimi in televizijskimi programi;
4. nenehno prizadevanje, da bo uresničevanje odgovornih nalog pri
napovedovalskem delu čim bolj tvorno in uspešno;
5. trud za zviševanje strokovne ravni poklicnih napovedovalcev,
medsebojna izmenjava izkušenj in nudenje pomoči članom;
6. sodelovanje z ustreznimi strokovnimi službami in institucijami,
ki se ukvarjajo z izobraževanjem poklicnih napovedovalcev oziroma
z raziskovanjem, normiranjem in/ali uresničevanjem govorne
podobe slovenskega jezika;
7. ščitenje interesov poklicnih napovedovalcev v razmerju do
izdajateljev radijskih in televizijskih programov.

8. sodelovanje z ustreznimi ustanovami, ki pripravljajo javne prireditve in s tem

širjenje in uveljavljanje pravilnega govora;
9. sodelovanje s sindikalnimi organizacijami v zvezi s statusom
napovedovalcev in njihovimi pravicami ter obveznostmi iz delovnih razmerij;
10. mednarodno sodelovanje s sorodnimi društvi, združenji in drugimi organizacijami.


III. ČLANSTVO

6. člen

Društvo ima redne in častne člane. Članstvo v Društvu je prostovoljno. Člani Društva plačujejo mesečno članarino, katere višino določi občni zbor. Častni člani in upokojeni redni člani članarine ne plačujejo.

7. člen

Redni član Društva lahko postane vsak, ki se poklicno ukvarja z napovedovalstvom na območju Republike Slovenije.


8. člen

Poklicno se z napovedovalstvom v skladu s temi Pravili ukvarja napovedovalec, ki izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:

1. predloži certifikat o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji za opravljanje poklica radijskega napovedovalca/moderatorja;

2. ima opravljen tečaj govornega usposabljanja za poklicne napovedovalce v Centru za kulturo govora pri Radiu Slovenija in predloži potrdilo o uspešno opravljeni končni avdiciji za samostojno delo pred mikrofonom;

3. je najmanj leto dni zaposlen pri izdajatelju radijskega ali televizijskega programa oziroma ima najmanj leto dni sklenjeno pogodbeno razmerje.

9. člen

Pod enakimi pogoji lahko postane redni član Društva napovedovalec, ki

opravlja svoje delo pretežno v slovenskem jeziku na območju zunaj Republike Slovenije

pripadnik madžarske ali italijanske samoupravne narodne skupnosti, ki živi na območju Republike Slovenije in delo opravlja v svojem jeziku.

10. člen

Častni člani Društva so lahko posamezniki ali institucije, ki imajo zasluge pri izboljševanju govorne in pisne podobe slovenskega knjižnega jezika, pa tudi posamezniki in institucije, ki so s svojim delom prispevali k razvoju in uveljavitvi tako napovedovalskega poklica kot tudi samega Društva.
Častne člane Društva lahko predlaga kateri koli redni član, o njihovem sprejemu pa odloča zbor članov in članic z večino glasov vseh članov.


11. člen

Članstvo v Društvu preneha:
1. s prostovoljnim izstopom;
2. z izključitvijo, če je dejavnost člana v nasprotju s pravili Društva.

12. člen

Odločitev o izključitvi sprejme častno razsodišče, o čemer izda sklep. Proti tej odločitvi se izključeni član lahko v petnajstih dneh od izdaje sklepa pritoži zboru članov in članic, čigar odločitev je dokončna.

13. člen

Društvo radijskih in televizijskih napovedovalcev vsako drugo leto podeljuje nagradi “Kristalni mikrofon” posameznici in posamezniku za vrhunske (napovedovalske in voditeljske) dosežke ter nagrado za nadarjenega mladega napovedovalca/napovedovalko “Nagrado Ane Mlakar”. Nagrade se podeljujejo 7. novembra, pravila podelitve pa so urejena s posebnim pravilnikom.

IV. ORGANI DRUŠTVA

14. člen

Organi Društva so:
1. zbor članov in članic
2. izvršni odbor
3. častno razsodišče

15. člen

Delo organov Društva je javno.

16. člen

Zbor članov in članic je najvišji organ Društva. Sestavljajo ga vsi redni člani Društva.

17. člen

Sklic zbora članov in članic je reden ali izreden. Redni zbor članov in članic je vsako leto, izredni pa se sklicuje po potrebi. Izredni zbor članov in članic skliče izvršni odbor na lastno pobudo ali pa na zahtevo tretjine članov Društva. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov in članic v petnajstih dneh po prejemu zahtevka. Gradivo, ki obsega vabilo z dnevnim redom in poročilo o dejavnosti Društva, mora biti vabljenim na zbor članov in članic dostavljeno vsaj deset dni pred datumom sklica zbora članov in članic.


18. člen

Zbor članov in članic je sklepčen, če je v času sklica navzočih več kot polovica članov Društva. Če v času sklica ni navzočih več kot polovica članov, se začetek zbora odloži za 30 minut, nato pa zbor veljavno sklepa, če je navzočih vsaj tretjina članov. Če pa po 30 minutnem odlogu začetka zbora ni navzoča vsaj tretjina članov, se zbor odloži. Izvršni odbor je dolžan objaviti nov sklic zbora članov in članic, ne prej kot petnajst dni po neuspelem sklicu, a najkasneje šestdeset dni po njem. Zbor sprejema sklepa z večino glasov navzočih članov Društva. Glasovanje je javno, razen če zbor članov in članic ne določi drugače.


19. člen

ZBOR:
1. sklepa o dnevnem redu in voli delovne organe zbora članov in članic
2. obravnava poročilo in smernice o delu Društva
3. sprejema stališča in sklepe
4. sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila in druge akte
5. sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun

6. sprejema častne člane Društva
7. določa višino članarine
8. voli predsednika, tajnika in blagajnika Društva ter štiri člane
izvršnega odbora
9. voli predsednika in člane častnega razsodišča
10. odloča o pritožbah izključenih članov
11. sklepa o prenehanju delovanja Društva.

20. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ društva in opravlja naloge, ki mu jih naloži zbor članov in članic oziroma opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve.
Izvršni odbor šteje sedem članov. Sestavljajo ga predsednik, tajnik in blagajnik Društva ter štirje člani.
Člani izvršnega odbora izmed sebe izvolijo podpredsednika.

Mandat izvršnega odbora traja dve leti. Isti člani so lahko izvoljeni v izvršni odbor največ dvakrat zapored. Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov, sklepe pa sprejema z večino navzočih članov.

21. člen

Izvršni odbor:

1. uresničuje stališča in sklepe zbora članov;

2. spremlja, usmerja in koordinira delo Društva;

3. sklepa o sprejemu rednih članov v Društvo;

4. ustanavlja komisije, imenuje njihove člane in določa naloge;

5. upravlja s premoženjem Društva;

6. sklicuje občne zbore in članske sestanke;

22. člen

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, za svoje delo pa odgovarja zboru članov in čanic.

23. člen

Častno razsodišče ima predsednika in štiri člane. Mandat traja dve leti. Razsodišče je sklepčno, če so navzoči vsaj trije člani razsodišča.
Častno razsodišče ugotavlja obseg kršitve in izreka ukrepe v skladu s posebnim pravilnikom.


24. člen

Predsednik Društva:
1. predstavlja in zastopa Društvo;
2. sklicuje in vodi seje izvršnega odbora;
3. skrbi za uresničevanje načrtov, sklepov in stališč zbora članov;
4. je za svoje delo odgovoren zboru članov;
5. je odgovoren za javnost in zakonitost dela Društva.

25. člen

Podpredsednik Društva nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti, sicer pa opravlja naloge, ki jih določi izvršni odbor.

26. člen

Tajnik Društva organizira delo v Društvu ter skrbi za uresničevanje sklepov organov Društva in pripravo gradiva za vse organe Društva.

27. člen

Blagajnik Društva opravlja finančno in materialno poslovanje ter pobira članarino.

28. člen

Za svoje delo so predsednik, podpredsednik, tajnik in blagajnik Društva odgovorni zboru članov.

29. člen

Pravice in dolžnosti rednih članov Društva:
1. voliti organe Društva in biti izvoljen;
2. sodelovati pri delu Društva in njegovih organov;
3. dobiti strokovno pomoč Društva;
4. zahtevati pomoč in zaščito Društva pri urejanju delovnih razmer in
delovnih razmerij;
5. v praksi uresničevati cilje, naloge in tudi neposredne sklepe Društva;
6. redno plačevati članarino.

V. ZASTOPANJE DRUŠTVA

30. člen

Društvo predstavlja in zastopa predsednik (oziroma podpredsednik, ko ga nadomešča), v posebnih primerih pa član, katerega pooblastita predsednik Društva ali zbor članov.

VI. FINANCIRANJE DRUŠTVA IN NAČIN NADZORSTVA NAD RAZPOLAGANJEM
S FINANČNIMI SREDSTVI

31. člen

Prihodki Društva so:
1. dotacije;
2. članarina;
3. javna sredstva;
4. prihodki, pridobljeni z delom Društva (prireditve…);
5. druga sredstva.

32. člen

Premoženje Društva so premičnine in nepremičnine.

33. člen

Materialno-finančno poslovanje Društva se vodi v skladu z veljavnimi predpisi in Pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva. Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik Društva in člani, ki jih je pooblastil izvršni odbor.
Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva enkrat na leto opravi zbor članov in članic.
Društvo ima odprt žiro račun pri banki.


VII. NAČIN PRENEHANJA DELOVANJA DRUŠTVA

34. člen

Društvo preneha delovati,
1. če tako sklene zbor članov in članic z dvotretinjsko večino;
2. če zbor članov in čanic več kot dve leti ni sklepčen;
3. če prenehajo pogoji za obstoj Društva po samem zakonu.

35. člen

Če Društvo preneha delovati, pripadejo njegova sredstva sorodnemu društvu. Morebitna proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

VIII. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA DRUŠTVA


36. člen

Društvo zagotavlja javnost dela tako, da o tem obvešča zainteresirano javnost oziroma z občasnim objavljanjem informacij v medijih.
Občni zbor lahko določi tajnost določenih dokumentov Društva, kadar to ni v nasprotju z zakonom.


IX. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVIL

37. člen

Ta pravila lahko spremeni ali dopolni zbor članov in članic z večino glasov vseh rednih članov Društva.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

38. člen

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati pravila Društva radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije, pravila, ki jih je občni zbor Društva radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije sprejel dne 21. 4. 1987 in tista, ki jih je sprejel 29. 3. 2001.

39. člen

Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju iz 32. člena mora biti sprejet v šestih mesecih od dneva uveljavitve teh pravil.


40. člen

Pravilnik o delovanju častnega razsodišča iz 22. člena mora biti sprejet v enem letu od uveljavitve teh pravil.


41. člen

Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme zbor članov z dvema tretjinama glasov vseh rednih članov Društva.


Ljubljana, 27. 9. 2007

Predsednica delovnega predsedstva
Ida Baš

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Facebook